Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacji

Praca zbiorowa 'Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej'
została przygotowana do druku przez pracowników naukowych Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej we Wrocławiu (redakcja naukowa: Dorota Rybczyńska-Abdel
Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik), którzy zaprosili do udziału
w tej ważnej inicjatywie wydawniczej nie tylko znawców tytułowej problematyki
z tej znanej uczelni wrocławskiej, ale i z kilku innych ośrodków akademickich.
W rezultacie Czytelnicy otrzymali bogaty zbiór studiów odpowiadających na
wiele nowych wyzwań jakie ostatnimi laty stanęły przed teorią
i praktyką resocjalizacyjną. Wyzwania te pojawiły się - jak
pisze we Wprowadzeniu do książki Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy -
'z jednej strony za sprawą rosnącej skali zjawiska niedostosowania społecznego,
z drugiej - w wyniku kryzysu polskiej resocjalizacji, kryzysu, dodajmy, obserwowanego
od wielu lat. Konfrontacja teorii z praktyką, rozbieżność
między oczekiwaniami społecznymi a efektywnością działań
praktycznych, czy w końcu dysonans między uwarunkowaniami ograniczającymi
konkretne rozwiązania praktyczne a możliwością ich realnego
wdrażania, rodzi potrzebę redefinicji procesu resocjalizacji. Wskazuje
także na konieczność rozważenia pomiarów jego efektów w wyniku
ewaluacji oraz pogłębionej analizy założeń teleologicznych,
metodycznych oraz pedeutologicznych pedagogiki resocjalizacyjnej'. Wychodząc
naprzeciw tym wyzwaniom Autorzy tekstów zamieszczonych w książce - cytując
ponownie Autorkę Wprowadzenia - 'poszukują odpowiedzi na pytanie o istotę
współczesnej formuły resocjalizacji, począwszy od analizy złożonej
struktury niedostosowania społecznego w wymiarze indywidualnym i społecznym,
poprzez specyfikę działań resocjalizacyjnych - zarówno zinstytucjonalizowanych,
jak i realizowanych w środowisku otwartym - a skończywszy na interdyscyplinarnym
charakterze profilaktyki i terapii osób niedostosowanych społecznie. Istotą
zbioru jest podjęcie wspólnego wysiłku teoretyków i praktyków z różnych
ośrodków naszego kraju na rzecz analizy możliwości efektywnej i
nowoczesnej resocjalizacji osób przejawiających symptomy niedostosowania
społecznego, uwzględniającej dorobek naukowy oraz doświadczenia
praktyczne polskie i innych krajów europejskich. (...)' Lektura książki,
a także opinia wyrażona przez jej recenzenta wydawniczego dra hab. Marka
Konopczyńskiego - prof. nadzw. Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
w Warszawie upoważnia do stwierdzenia, że spotka się ona z dużym
zainteresowaniem zarówno praktyków, jak i teoretyków zajmujących się
wychowaniem resocjalizującym. Z całym przekonaniem można ją
też polecić studentom, którzy przygotowują się do pracy z
osobami niedostosowanymi społecznie.

Jeżeli chcesz kupić Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacji w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/wspolczesne-wyzwania-dla-teorii-i-praktyki-resocjalizacji-isbn-9788363955069/247842