Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Puzzle magnetyczne - ubranka

Puzzle magnetyczne - ubranka dla Ani i Tomka - to wspania³a zabawa dla dziewczynek i ch³opców. Kolorowe ubranka - magnesy uk³ada siê na tablicy magnetycznej, dziêki czemu zabawa jest mo¿liwa nawet podczas podró¿y. Dzieci mog¹ u³o¿yæ, na podstawie do³¹czonych kart, osiem podstawowych ubrañ dla Ani i Tomka. Mog¹ te¿ dowolnie zestawiæ elementy ubrañ wed³ug w³asnych pomys³ów i wyobraŸni. Podczas zabawy dzieci æwicz¹ zrêcznoœæ manualn¹, umiejêtnoœæ rozpoznawania kszta³tów, spostrzegawczoœæ, pobudzaj¹ wyobraŸniê i kreatywnoœæ. Zawartoœæ pude³ka: 38 puzzli magnetycznych, tablica magnetyczna, 8 kart, instrukcja.

Jeżeli chcesz kupić Puzzle magnetyczne - ubranka w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/puzzle-magnetyczne---ubranka-ean-5906018007565/377297