Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Mały konstruktor - pustynna burza - goliath

'Ma³y Konstruktor' to zabawka do samodzielnego monta¿u. Ka¿dy model sk³ada siê z ró¿nej wielkoœci i kszta³tów elementów metalowych, a tak¿e jest wzbogacony kolorowymi elementami z tworzyw sztucznych. Zestaw wyposa¿ony jest w narzêdzia, którymi mo¿na skrêciæ i rozkrêciæ pojazd. Elementy zestawów mo¿na ze sob¹ ³¹czyæ tworz¹c w³asne konstrukcje. Zabawki z tej serii rozwijaj¹ zdolnoœci manualne, wyobraŸniê przestrzenn¹, umiejêtnoœci techniczne i cierpliwoœæ oraz pomagaj¹ kszta³towaæ proces zapamiêtywania. To idealna zabawka dla przysz³ych in¿ynierów i nie tylko. Zawartoœæ pude³ka: 288 elementów zabawki, narzêdzia do monta¿u, instrukcja.

Jeżeli chcesz kupić Mały konstruktor - pustynna burza - goliath w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/maly-konstruktor---pustynna-burza---goliath-ean-5906018012149/377303