Zapraszamy do współpracy księgarnie.

Jeżeli Twoja księgarnia jeszcze z nami nie współpracuje, to zachęcamy do kontaktu.

Bank komercyjny w Polsce - Podręcznik akademicki

Bank komercyjny w Polsce - Podręcznik akademicki

Kategorie:


Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności
operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu
do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych
o kryterium bilansu.


Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań
zewnętrznych, dlatego pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający
czytelnika w problematykę organizacji i funkcjonowania systemu bankowego,
instytucji centralnych o charakterze powszechnym i samorządowym oraz wskazania
miejsca i roli banków w polskim systemie bankowym.


Rozdział drugi prezentuje kolejne etapy życia ekonomicznego banków,
począwszy od warunków ich tworzenia zgodnie z polskim prawem bankowym, poprzez
działania naprawcze i sanacyjne prowadzone w sytuacjach pojawiających
się problemów finansowych, aż po likwidację, zawieszenie działalności
i ogłoszenie upadłości banku.


Rozdział trzeci, traktujący o czynnościach bankowych, jest rozstrzygający
dla dalszej konstrukcji podręcznika. Czynności bankowe zostały
bowiem potraktowane jako element określający istotę działania
banku, z czego wynikła konieczność omówienia również roli
i znaczenia sprawozdań finansowych (przede wszystkim bilansu i pozycji pozabilansowych),
odzwierciedlających poszczególne obszary aktywności bankowej. Kolejnych
pięć rozdziałów stanowi więc szczegółowe omówienie operacji
bankowych.


Ostatni rozdział, dotyczący zarządzania ryzykiem bankowym, w pewnym
stopniu ma charakter podsumowujący, ponieważ łączy w sobie
obszary aktywności bankowej obarczone ryzykiem i omówione we wcześniejszych
rozdziałach. Oprócz przedstawienia rodzajów ryzyka towarzyszącego działalności
banku, omawia także zasady zarządzania ryzykiem oraz obowiązujących
banki regulacji ostrożnościowych.

Jeżeli chcesz kupić Bank komercyjny w Polsce - Podręcznik akademicki w ilościach detalicznych zapraszamy do naszego sklepu internetowego edugaleria.pl.

Możesz tam przejść klikając na poniższy link:


https://edugaleria.pl/oferta/bank-komercyjny-w-polsce---podrecznik-akademicki-isbn-9788376414188/96843